Agro Wanicki - sklep online

Wanicki Serwis Sp. Z o.o.

Janówek 27A
05-600 Grójec
tel. 697-690-162
email: agro.czesci@wanicki.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

§1. Definicje

Terminy pisane wielką literą i użyte w niniejszym Regulaminie Sklepu internetowego („Regulamin”) mają następujące znaczenie:

 • „Sprzedający” – Wanicki Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilanach, przy ul. Myślenicka 19, 32-031 Mogilany, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000225703, z kapitałem zakładowym wwysokości 100.000,00 PLN, NIP: 944-211-18-82, posiadający adres e-mail: adam.kaczynski@wanicki.pl

 

 • „Kupujący” - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zawarł Umowę ze Sprzedającym.
 • „Sklep Internetowy” – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod domeną internetową www.czesci.wanicki.pl.
 • „Część” – część zamienna, eksploatacyjna lub inny komponent do maszyn rolniczych (fabrycznie nowa lub używana).
 • „Strony” – Sprzedający oraz Kupujący.
 • „Umowa” – umowa sprzedaży Części zawarta pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Części dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Części Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży Części, uprawnienia  Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Części, niezbędne są:

  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Kupujący jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość i elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w tym także spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Kupującego na Części znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 7. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Kupującego) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko (nazwę), adres, adres e-mail, hasło, numer NIP, numer telefonu, zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień Kupującego. Powyższe dane (za wyjątkiem hasła) niezbędne są także w celu dokonania zamówienia bez zakładania konta Kupującego.
 8. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 9. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każde następne logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Kupującego. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Kupującego (zakładka „Twoje konto”). 
 10. W celu usunięcia konta Kupującego ze Sklepu Internetowego należy wysłać do Sprzedającego wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
 11. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest wyłącznie Kupujący.
 12. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego powinny być zgłaszane Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pod numerem telefonu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Reklamacje dotyczące Części mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 Regulaminu.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zawarciem Umowy drogą elektroniczną, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej przez niego usługi. Jednocześnie Sprzedający wskazuje, że podstawowym zagrożeniem użytkowników sieci Internet, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez specjalne utworzone w tym celu oprogramowanie. Sprzedający rekomenduje zatem, aby Kupujący zaopatrzył swój komputer lub inne urządzenie, za pośrednictwem którego korzysta z sieci Internet w odpowiednie oprogramowanie.

 

§ 3. Zastosowanie Regulaminu / Ochrona danych osobowych

 1. Zawarcie przez Kupującego Umowy ze Sprzedającym, jest traktowane jako akceptacja całości Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego, który stanowi integralną część Umowy. Wyłączenie stosowania (niektórych lub wszystkich) postanowień Regulaminu lub ich modyfikacja jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku gdy Strony porozumieją się w tym zakresie na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego oznacza złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego przekazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonania Umowy, w tym rozumianej jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości systemowych oraz innych wiadomości określonych w niniejszym Regulaminie w celu realizacji Umowy. Kupujący ma prawo do dostępu i poprawiania swych danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym przez Kupującego.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedający.

 

§ 4.  Cena / Koszty dostawy

 1. Informacje o Częściach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Części zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT w należnej wysokości, jednakże nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Części do Kupującego i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Części przez Kupującego. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Części i koszty dostawy) podany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Części, a także do przeprowadzanie akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Powyższe uprawnienie pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, akcji promocyjnej lub wyprzedaży.    

 

§ 5.  Warunki realizacji zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien:

  a) zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

  b) wybrać Część będącą przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

  c) wybrać sposób dostawy;

  e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz dane teleadresowe, na które ma nastąpić dostawa Części;

  f) wpisać dane do faktury, jeżeli Kupującemu ma zostać wystawiona faktura VAT;

  g) kliknąć przycisk „Zamawiam”  (lub równoznaczny).

 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia Umowy dotyczącej zamówionej Części.
 4. Do zawarcia Umowy  dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Do chwili potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji, Kupujący może anulować swoje zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu zamówienia na adres e-mail: adam.kaczynski@wanicki.pl . W razie anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia Umowy.
 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany przez Kupującego podczas rejestracji, albo w procesie składania zamówienia bez rejestracji, zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej. 
 7. W przypadku braku w magazynie Sprzedającego zamówionej Części lub braku możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego z innych przyczyn, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Sprzedający może zaproponować Kupującemu, aby w terminie 3 dni: 

  a)      anulował zamówienia w tej części, w której realizacja nie jest możliwa;

  b)      podzielił zamówienia i uzgodnił nowy termin realizacji dla tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie.

 9. W przypadku gdy Kupujący nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji określonej w ust. 8 powyżej, Sprzedający może dokonać anulowania zamówienia w całości.
 10. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedającego zamówieniu statusu „przyjęte do realizacji” (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Kupującego w zakładce „Twoje konto”).
 11. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku podania przez Kupującego niepełnych lub błędnych danych.
 12. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są realizowane w terminie 5 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, a w przypadku Części wymagających uprzedniej dostawy do Sprzedającego w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Realizacja zamówienia rozumiana jest jako wysyłka Części do Kupującego.
 13. Termin realizacji zamówienia ulega automatycznemu wydłużeniu w każdym z następujących przypadków:

  a)    Kupujący opóźnia się w zapłacie jakiejkolwiek części należności Sprzedającego wynikającej z Umowy lub z innej podstawy prawnej;

  b)   opóźnienia w dostawie części do Sprzedającego;

  c)    po zawarciu Umowy Strony uzgodnią zmianę przedmiotu zamówienia;

  d)   wystąpienia siły wyższej (w tym w szczególności wojny lub jej zagrożenia, rozruchów, klęski żywiołowej, strajku, lokautu, zakłócenia w dostawie energii, jak również zmiany w przepisach regulujących niniejszą Umowę), mającej wpływ na termin wykonania Umowy przez Sprzedającego;

  e)    gdy wydanie Części w terminie jest niemożliwe z innych przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

 

§ 6. Warunki płatności / Termin zapłaty

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać: 

  a)    przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (płatność z góry),

  b)   gotówką przy odbiorze Części, za pośrednictwem kuriera,

  c)    gotówką lub kartą płatniczą – jedynie w przypadku osobistego odbioru przedmiotu zamówienia przez Kupującego, po uprzednim uzgodnieniu takiej formy odbioru i uzgodnienia terminu ze Sprzedającym. 

 2. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terenem Polski, sposób płatności, warunki oraz koszty dostawy muszą zostać uzgodnione odrębnie ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 3. W przypadku płatności przelewem z góry, Kupujący jest zobowiązany dokonać przelewu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 4-6 niniejszego Regulaminu.
 4. W razie opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek należności przewidzianej postanowieniami Umowy, Sprzedający jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości odsetek ustawowych.
 5. Kupujący nie jest uprawniony do potrącenia jakichkolwiek należności Sprzedającego wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Sprzedającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli wydanie Części Kupującemu ma nastąpić przed datą zapłaty pełnej kwoty ceny, wówczas Sprzedający zastrzega sobie własność Części do chwili otrzymania pełnej kwoty ceny wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie oraz wszelkimi innymi należnościami, do których zapłaty Kupujący zobowiązany jest na podstawie Umowy.
 7. Pomimo zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego, z chwilą odbioru Części przez Kupującego przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary z nimi związane, jak również ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.  

 

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Sprzedający ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadkach, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę spowodowaną jego rażącym niedbalstwem lub winą umyślną, a łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wynikająca z Umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia, ograniczona jest do wysokości ceny netto danego zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, jak również za odszkodowania i kary umowne płacone przez Kupującego jego kontrahentom.
 2. Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez Części lub w związku z ich posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem odpowiedzialności Sprzedającego wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi Części lub mogącymi pozostawać z nimi w związku, Kupujący powinien o tym natychmiast, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o takich roszczeniach, powiadomić Sprzedającego umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby trzeciej, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego związanej z owymi roszczeniami.
 4. W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze Części, Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Sprzedającego kosztów dostawy, co nie ogranicza uprawnień Sprzedającego do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Kupującego.

 

§ 8. Gwarancja / Tryb reklamacji

 1. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez producenta danej Części, który pozostaje podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jakości Części. Informacja o warunkach gwarancji zostanie przekazana Kupującemu najpóźniej przy odbiorze Części lub będzie dostępna na stronie internetowej producenta danej Części. W związku z udzieleniem ww. gwarancji jakości, Strony wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi za wady Części nowych.
 2. Jeżeli przedmiotem Umowy jest Część używana, wówczas gwarancja jakości udzielana jest jedynie wówczas, gdy Strony postanowią tak na mocy odrębnego porozumienia. Jednocześnie w każdym przypadku Strony wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi za wady Części używanych.
 3. Zgłoszenie przez Kupującego jakichkolwiek ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji co do stanu Części oraz ich rozpatrywanie nie upoważnia Kupującego do powstrzymania się z dokonaniem płatności na rzecz Sprzedającego.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu reklamowaną Część wraz z dowodem jej zakupu i opisem reklamacji.
 5. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

 

§ 9. Odstąpienie od Umowy / Wstrzymanie wydania Części

 1. Sprzedający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków:
 2. Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części ceny lub innej należności wynikającej z Umowy przez okres dłuższy niż 5 dni;
 3. Część objęta Umową, która nie została wydana Kupującemu, przestała być dostępna w sprzedaży u dostawcy Sprzedającego;
 4. wobec Kupującego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w odniesieniu do takiej kwoty wierzytelności albo takiej części majątku Kupującego, która w ocenie Sprzedającego może mieć istotny wpływ na możliwość terminowej realizacji Umowy przez Kupującego;
 5. w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
  1. Kupujący może odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedający pozostaje w zwłoce z wydaniem Części przez okres dłuższy niż 7 dni i nie wydaje Części Kupującemu w dodatkowym 7 dniowym terminie, wyznaczonym Sprzedającemu na piśmie;
  2. Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w każdym z następujących przypadków:
  3. druga Strona złożyła wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego albo wniosek o ogłoszenie upadłości, lub wniosek taki został złożony przez wierzyciela takiej Strony (niebędącego drugą Stroną), a w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, Strona której wniosek dotyczy nie przedstawiła dowodów potwierdzających bezzasadność takiego wniosku;
  4. podjęto uchwałę o likwidacji drugiej Strony.
   1. Niezależnie od powyższych postanowień, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w znajdujących zastosowanie przepisach Kodeksu cywilnego. Kupujący jest zaś uprawniony do odstąpienia od Umowy wyłącznie w wypadkach określonych w § 9 Regulaminu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
   2. Jeżeli przedmiotem Umowy jest więcej niż jedna Część, Sprzedający uprawniony jest, wedle własnego wyboru, do odstąpienia od Umowy w całości, albo do odstąpienia od niej w części – tj. w stosunku do tych Części, których dotyczy podstawa odstąpienia.
   3. Jeżeli przedmiotem Umowy objęta jest więcej niż jedna Część, Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od Umowy wyłącznie w odniesieniu do tych Części, których dotyczy przyczyna odstąpienia.
   4. Każda ze Stron może skorzystać z przewidzianego w niniejszym § 9 uprawnienia do odstąpienia od Umowy składając drugiej Stronie oświadczenie na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu.
   5. W przypadku odstąpienia od Umowy, na podstawie której Część została już wydana Kupującemu, Kupujący będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Części, w każdym przypadku nie później niż w terminie 7 dni od daty dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku zwłoki w wykonaniu tego obowiązku Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego karę umowną w wysokości 5 % wysokości ceny brutto za każdy dzień zwłoki. Jeśli zwłoka dotyczy więcej niż jednej Części wówczas kara umowna będzie naliczana odrębnie dla każdego z nich.
   6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedającego, Kupujący nie jest uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Sprzedającego.
   7. W przypadkach, w których Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, może on również powstrzymać się z wydaniem wszystkich lub niektórych Części stanowiących przedmiot Umowy do czasu otrzymania od Kupującego całości ceny i innych świadczeń, należnych Sprzedającemu za wszystkie Części na podstawie Umowy lub do czasu otrzymania odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty takich należności.

 

§ 10.  Przeniesienie praw i obowiązków

 1. Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej zgody Sprzedającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Sprzedający jest uprawniony do przeniesienia całości praw i obowiązków wynikających z Umowy (lub całości praw i obowiązków dotyczących wybranej przez Sprzedającego Części objętej Umową) na inną spółkę kontrolowaną przez Wiesława Wanickiego w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych lub na nabywcę przedsiębiorstwa Sprzedającego lub jego zorganizowanej części, z którym związane jest wykonanie Umowy.

 

§11. Postanowienia końcowe

 1. Umowa wraz z Regulaminem stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w odniesieniu do spraw w niej zawartych i zastępuje wszelkie uprzednie oświadczenia i uzgodnienia ustne i pisemne Stron w  tym zakresie.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie, w całości lub w części, uznane w jakimkolwiek zakresie za nieważne lub niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W odniesieniu do postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne Strony będą negocjować w dobrej wierze zastępcze postanowienia ważne i nadające się do wykonania, odzwierciedlające pierwotną wolę Stron i cel Umowy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2015r i jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.sklep.wanicki.pl oraz udostępniany do wglądu w siedzibie Sprzedającego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie.
Design by KMprojekt.pl